Zrób zakupy za 2500 zł i zgarnij tygodniowy pobyt na Teneryfie

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 15.11.2020 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest P.P.H.U. PRADELLA, z siedzibą w Wachowicach, ul. Wiśniowa 6, NIP: 5761028552,
prowadząca serwis internetowy www.wykonczymy.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagród jest Organizator.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


5. Konkurs ma na celu promowanie produktów oferowanych do sprzedaży przez serwis organizatora.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie klienci sklepu www.wykonczymy.pl , będący użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:


a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody dla trzech uczestników, którzy zostanią wyłonieni w sposób wskazany w §6.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 3 (trzem) Uczestnikom, którzy w toku Konkursu, spełniają jego warunki

I miejsce:

· całkowicie darmowy, tygodniowy pobyt w hotelu 4* na Teneryfie (Hiszpania)

II miejsce:
· udział w opłatach rezerwacyjnych w kwocie 50\,- tygodniowy pobyt w hotelu 4* na Teneryfie (Hiszpania)

III miejsce:

· udział w opłatach rezerwacyjnych w kwocie 100\,- tygodniowy pobyt w hotelu 4* na Teneryfie (Hiszpania)

Nagrody można zrealizować w okresie 12 m-cy od ich przydzielenia.

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania określonych nagród zwycięzcom konkursu
zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie
Facebook, na fanpage’u www.facebook.com/wykonczymypl

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/wykonczymypl

2. Konkurs trwa od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 31. grudnia 2020 r.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zakup towarów dostępnych w sklepie www.wykonczymy.pl na kwotę min. 2500,00 PLN, udostępnienie zdjęcia zakupionych produktów poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora) www.facebook.com/wykonczymypl Uczestnik przeprowadza wewnętrzny konkurs na terenie swojej firmy.

b. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 10 stycznia 2021 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod
2. adresem www.facebook.com/wykonczymypl

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem spełnienie warunków opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na
adres:pl , w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do dnia
31 stycznia 2021 r.

4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/wykonczymypl

 

5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

6. Nagrody zostaną wysłane zgodnie z ustaleniami.
Koszt związany z wysyłką nagród ponosi Organizator.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
f. po zakupie zwrócili zakupiony towar.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu,
jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika , dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. i obowiązuje do 31 stycznia 2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.facebook.com/wykonczymypl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://wykonczymy.pl/regulamin-konkursu-12-2020.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).